Nahajate se: Članki

Članki


Kako je poskrbljeno za varnost sredstev pri borznoposredniških družbah?

Avtor: Urša Božič
Objavljeno: 11.9.2014

Borznoposredniške družbe so poleg bank ena izmed najbolj reguliranih finančnih ustanov v Sloveniji. To pomeni, da naj bi bila finančna sredstva vlagateljev tudi najbolj varna. Pa so res?

V nadaljevanju bomo predstavili, kako je poskrbljeno za varnost sredstev pri borznoposredniški družbi na primeru GBD BPD d.d.

Zakonska regulativa in nadzor

Poslovanje borznoposredniških družb (BPD) ureja Zakon o trgu finančnih instrumentov in pripadajoči podzakonski akti. Nadzor nad borznoposredniškimi družbami vrši Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki spremlja izpolnjevanje zakonskih pogojev za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Instrumenti za zagotavljanje varnosti sredstev vlagateljev so:

1. Kapital BPD

Borznoposredniška družba mora v vsakem trenutku razpolagati z zadostno višino kapitala, da pokrije vse kapitalske zahteve, ki izhajajo iz operativnega, tržnega, kreditnega, pozicijskega in ostalih tveganj, saj s tem ščiti svoje komitente pred tveganji, ki jih v svojem poslovanju prevzema. V primeru nezadostne višine kapitala je potrebna dokapitalizacija družbe oz. opustitev ene izmed dejavnosti BPD.

2. Ločenost premožanja strank od premožanja družbe

Varnost denarnih sredstev:

- Denarna sredstva strank v Sloveniji so vodena na posebnem računu za stranke, ki je odprt pri Banki Slovenije in je izključno namenjen poslovanju strank s finančnimi instrumenti. Sredstva borznoposredniške družbe so strogo ločena od sredstev strank in so v primeru prenehanja borznoposredniške družbe izvzeta iz delitvene mase. Razpoložljiva denarna sredstva lahko stranka še isti dan prejme na svoj transakcijski račun.

- Vsa denarna sredstva v tujini so vodena pri tujem izvršitvenem partnerju oz. banki skrbnici na ime stranke v primeru individualnega računa oz. na posebnem računu strank, v primeru skupnega računa. Tudi v tem primeru so sredstva strank strogo ločena od sredstev družbe, pravilnost evidentiranja pa nadzoruje ATVP, zunanji in notranji revizor. Ne glede na navedeno vsem strankam na Balkanu zaradi deželnega in valutnega tveganja priporočamo, da imajo minimalno sredstev v denarju, bolj smotrno je nakup finančnih instrumentov oz. odpoklic denarja v Slovenijo na račun pri Banki Slovenije. Odpoklic denarja iz tujine traja največ 5 delovnih dni.

Nadzor nad pravilnostjo evidentiranja denarnih stanj najmanj 4x letno izvaja zunanji in notranji revizor ter ATVP.

Varnost finančnih instrumentov:

Podobno kot denarna sredstva, so tudi finančni instrumenti strogo ločeni od sredstev družbe.

V Sloveniji ima stranka na svojo EMŠO v Centralnem registru KDD pri borznoposredniški družbi odprt trgovalni račun, na katerem se ji vodijo finančni instrumenti. Stranka s svojimi delnicami prosto razpolaga (prodaja, prenos na novega imetnika oz. k drugemu članu KDD), in je edina upravičena do vseh pravic, ki jih vredostni papir prinaša (upravičenost do dividende, glasovanje na skupščini).

V tujini so vrednostni papirji vodeni v tujem centralnem registru oz. pri banki skrbnici, bodisi na ime stranke (individualni račun), bodisi na posebnem računu za stranke (skupni račun). V kolikor so prosti vseh bremen, jih stranka lahko poljubno prenaša med računi, izjema so zgolj nekateri trgi na Balkanu, če ima stranka odprt individualni račun na svoje ime (Komercialna banka Skopje, Credos Zagreb, Nova Banka Banja Luka, Fima International Sarajevo). V teh primerih je možna zgolj prodaja finančnih instrumentov.

3. Jamstvena shema:

Borznoposredniške družbe so vključene še v dodaten varnostni mehanizem, sistem jamstva za terjatve vlagateljev, v skladu s katerim so zajamčene terjatve večine strank (tj. neto stanje terjatev posameznika) do višine 22.000 evrov na dan začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo. To pa ne velja za profesionalne stranke, člane organov vodenja in nadzora borznoposredniške družbe ter njihovih ožjih družinskih članov, ipd.). Več o jamstveni shemi pri GBD BPD si lahko preberete tukaj: http://www.gbd.si/Jamstvena-Shema.aspx?l1=1&l2=50&l3=90.

Zaključimo lahko, da so sredstva vlagateljev pri borznoposredniških družbah varna, seveda pa jih zgoraj navedena dejstva ne ščitijo pred padcem delniških tečajev in realizirano izgubo iz tega naslova.


Hkrati se moramo zavedati, da 100 % varna finančna naložba ne obstaja. Če vas kdo želi prepričati o nasprotnem, je to prvi alarm, zakaj je potrebna še dodatna previdnost.

Prvotno lahko za varnost finančnih sredstev naredi največ vlagatelj sam, in sicer s skrbno izbiro finančnega posrednika. ATVP na svoji spletni strani vsem vlagateljem priporoča, da preverijo, ali ima izbrani ponudnik dovoljene za trženje finančnih instrumentov. V Sloveniji nad finančnimi institucijami poleg ATVP-ja vrši nadzor še Banka Slovenije, ki ima pod okriljem banke in Agencija za zavarovalni nadzor, ki poleg zavarovalnic nadzira tudi pokojninske družbe. Družbe, ki ne sodijo pod okrilje ATVP, Banke Slovenije ali AZN, so praktično brez nadzora, verjetno tudi brez obvezne revizije poslovanja, zato ATVP na svoji spletni strani vlagateljem v finančne instrumente priporoča, naj se obrnejo na licencirane ponudnike investicijskih storitev in poslov.

Vsem vlagateljem priporočamo, da na spletni strani ATVP spremljate OPOZORILA in upoštevate kazalce sumljivih ponudnikov (vir: ATVP).

Kazalci "sumljivih" ponudnikov:

• ponudnik obljublja nenavadno visoke donose
• gre za ponudbo s strani nepooblaščenih posrednikov, prek spletnih strani ali predavanj za omejen krog ljudi;
• denar se nakazuje v tujino (po možnosti prek spleta);
• gre za gotovinsko poslovanje;
• posrednik trdi, da je pri navedenem poslu malo ali nič tveganja, ter da ima večina vlagateljev dobiček – pri trgovanju s finančnimi instrumenti vselej obstaja določena stopnja tveganja, da se vrednost naložbe zniža pod vplačani znesek;
• posrednik trdi, da je priložena izjava o tveganju zgolj formalnost;
• posrednik trdi, da s posameznim finančnim instrumentom zaslužite v vsakem primeru, ne glede na to, ali njegova vrednost raste ali pada;
• posrednik obljublja možnost hitrega zaslužka;
• posrednik napoveduje ali zagotavlja velike dobičke oziroma nenavadno visoke donose;
• pogodbe se sklepajo izven območja Republike Slovenije oz. je kot kraj sklenitve pogodbe naveden kraj v tujini;
• posrednik predlaga, da se v posamezno naložbo vloži večina ali vsi prihranki;
• posrednik trdi, da je treba sredstva vložiti takoj, sicer bo prepozno.

GBD BPD ima dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov, ter 9 licenciranih borznih posrednikov in upravljavcev premoženja, kar je zagotovo eden izmed tehtnih dejavnikov pri izbiri vašega finančnega posrednika.

Urša Božič,
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
 

Ostali članki tega avtorja:
Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji