Nahajate se: 

Članki


Ukinitev registrskih računov

Avtor: Urša Božič
Objavljeno: 10.5.2016

Ukinitev registrskih računov

Leta 2015 je bil sprejet novi Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki je prinesel veliko sprememb imetnikom finančnih instrumentov, ki delnice in obveznice še vedno hranijo na registrskem računu pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi. Teh imetnikov je še vedno več kot 263.000, zato je ta informacija zanje zelo pomembna, saj pojasnjuje, kaj ukinitev registrskih računov pomeni in kaj jim prinaša.

Najprej pojasnimo, kaj pojem registrski račun pravzaprav pomeni. Lahko bi rekli, da je to zgolj prehodni, začasni račun, na katerega so bili vknjiženi vrednostni papirji iz postopka lastninskega preoblikovanja, procesa privatizacije in tudi denacionalizacije. Imetnik z delnicami, obveznicami in drugimi finančnimi instrumenti na registrskem računu ves ta čas ni mogel ničesar početi, imel jih je zgolj v lasti. Če je želel s svojimi delnicami izpeljati katerokoli transakcijo, na primer prodajo ali preknjižbo na novega imetnika, je moral odpreti trgovalni račun. Šele ta imetniku dejansko omogoča, da s svojimi delnicami lahko opravlja transakcije, kot so nakup, prodaja, preknjižba, vpis zastavne pravice …

Pomembno je poudariti, da sta tako registrski kot trgovalni račun oba odprta v centralnem registru KDD. Razlika med njima je v tem, da registrski račun vodi KDD, trgovalni račun pa registrski član, to je borznoposredniška družba ali banka. Oba računa sta odprta na enotno identifikacijsko številko, za fizične osebe je to EMŠO, za pravne MŠ, v posebnih primerih pa tudi številka KID, ki se nanaša na imetnika finančnih instrumentov (npr. Janez Novak). Z vidika varnosti finančnih instrumentov med računoma ni popolnoma nobene razlike, saj so sredstva strank strogo ločena od sredstev borznoposredniške družbe. To pomeni, da tudi ob stečaju borznoposredniške družbe ostanejo vsi finančni instrumenti strank nedotaknjeni, samo prenesejo se k drugemu članu. V nobenem primeru finančni instrumenti strank in denarna sredstva ne postanejo del stečajne, likvidacijske mase družbe. Izvajanje navedenega spremlja cela vrsta nadzornikov, od notranje in zunanje revizije do končnega regulatorja, Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Verjetno se vas velika večina sprašuje, zakaj ne more ostati tako kot doslej. Kot smo že omenili, je bil registrski račun od samega začetka zgolj začasen, ker je bil namenjen temu, da smo v Sloveniji lahko izpeljali postopek privatizacije. Takšnih računov drugod v EU ne boste našli. Drugi najpomembnejši razlog je, da bo Slovenija februarja 2017 vključena v evropski poravnalni sistem (Target 2 Securities ali krajše T2S), ki bo omogočal poravnavo finančnih instrumentov in vseh pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, tudi slovenskih, v EU in po svetu. To pomeni, da bodo že leta 2017 vsi posli s slovenskimi vrednostnimi papirji poravnani prek evropske platforme T2S, še več, prek tega sistema bodo potekale tudi vse korporacijske akcije, vključno z izplačili dividend. Evropski poravnalni sistem T2S ne pozna izjem, kakršni so naši registrski računi, zato jih je treba ukiniti.

Ukinitev registrskih računov bo od imetnikov zahtevala, da bodo prenesli vse delnice na trgovalni račun pri izbrani borznoposredniški družbi ali banki. Prek tega trgovalnega računa bodo z novim sistemom potekala tudi vsa izplačila pripadkov iz finančnih instrumentov, kot so obresti in dividende. Že prihodnje leto vam torej dividend ali obresti za vaše finančne instrumente ne bo več nakazal izdajatelj (npr. Krka), ampak borznoposredniška družba, pri kateri imate odprt trgovalni račun. Tisti, ki poslujete s tujimi finančnimi instrumenti, ste tovrstnih izplačil od izbrane borznoposredniške družbe ali banke že vajeni.

Pomembno: Če delnic ali obveznic ne boste pravočasno, tj. do 31. 12. 2016, prenesli na trgovalni račun, boste imeli težave z izplačilom dividend in obresti.

Vendar brez skrbi, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih je imetnikom finančnih instrumentov dal na voljo dovolj časa:
  • rok za pravne osebe je 30. 9. 2016,
  • rok za fizične osebe pa je 1. 1. 2017.
Vseeno vam svetujemo, da ne odlašate do zadnjega trenutka. Ne pozabite: več kot 263.000 vas je, ki imate delnice še na registrskem računu.
Registrski računi

Niste prepričani, ali imate delnice še na registrskem računu ali ne?

Svetujemo vam, da na spletni strani KDD naročite brezplačni izpisek na dan 31. 12. 2015. Postopek je preprost: na njihovi spletni strani v interaktivni spletni obrazec vpišete svojo davčno številko in potrdite. V nekaj dneh boste prejeli brezplačni izpisek stanja. Če je pred računom navedena oznaka člana KDD, to pomeni, da so delnice še na registrskem računu, če je pred številko računa navedena katerakoli druga oznaka, pa so delnice zelo verjetno že na trgovalnem računu. Če niste prepričani, nam izpisek lahko pokažete ali nam ga posredujete na elektronski naslov info@gbd.si in bomo preverili, kje so vaše delnice.

Kaj se zgodi s finančnimi instrumenti na registrskem računu po 1. 1. 2017, ko se zaključi ukinitev registrskih računov?

Če imetnik ne bo poskrbel za prenos finančnih instrumentov na trgovalni račun, bo KDD - Centralna klirinško depotna družba poslala ponovni poziv, nato pa bo začela postopek prenosa finančnih instrumentov v sodno hrambo. To je za imetnika najslabša možnost, saj bo za njihov prevzem moral opraviti vsa dejanja, ki jih za prevzem iz sodnega depozita nalaga Zakon o nepravdnem postopku.

V GBD BPD vsem strankam, ki imate finančne instrumente še vedno na registrskem računu pri KDD, svetujemo, da najprej preverite, imetniki katerih vrednostnih papirjev sploh ste, kolikšna je njihova vrednost, ali jih boste lahko prodali, ko se boste za to odločili, ali imate namen dolgoročnega lastništva. Od tega je namreč odvisno, katero možnost boste izbrali:
  • Prenos delnic in obveznic na trgovalni račun svetujemo vsem strankam, ki imajo vrednostne papirje, katerih vrednost presega stroške, ki nastanejo z odprtjem računa in letnim nadomestilom. Prenos na trgovalni račun je obvezen za imetnike, ki za svoje finančne instrumente prejemajo dividende ali obresti ali ki jih želijo prodati. Za tiste, ki imate finančne instrumente že na trgovalnem računu, ne bo nobenih sprememb, prav tako vam ni treba nič narediti.
  • Prenos na opustitveni račun pri KDD boste izbrali tisti, ki ste presodili, da bi s svojimi delnicami na trgovalnem računu v prihodnje imeli več stroškov kot koristi in da se jim želite dokončno odpovedati. To lahko naredite z nalogom za opustitev, ki ga posredujete neposredno KDD, transakcija je brezplačna (velja samo za registrski račun). Vendar pozor, opustitev vrednostnih papirjev je trajna in nepreklicna, torej ugasnejo tudi vse pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev (dividende, obresti in glasovalne pravice). Odločitev naj bo preudarna! 
  • Sodna hramba je skrajna možnost. Če ne naredite nič, bo KDD po določenem obdobju vaše vrednostne papirje prenesela v sodno hrambo. Pet let po prenosu boste še vedno imeli možnost, da jih prevzamete, vendar se vam bodo zanje obračunali stroški po taksni in odvetniški tarifi. Pomembno je tudi, da se vrednostni papirji ne bodo več glasili na vaše ime, ampak na sodišče, kar pomeni, da s tem izgubite tudi pravico do dividend in glasovanja na skupščini. Sodno hrambo odsvetujemo vsem tistim, ki imate dolgoročni interes obdržati vrednostne papirje, saj bo njihov prevzem iz sodne hrambe dražji kot takojšen prenos na trgovalni račun.
V Sloveniji je še vedno veliko neurejenih prenosov vrednostnih papirjev na podlagi sklepa o dedovanju. Če so pokojnikovi vrednostni papirji še na registrskem računu, dedičem priporočamo, da vse postopke na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju čim prej uredijo.

Sklep: Ukinitev registrskih računov bo končana do 1. 1. 2017, ko bo register nepreklicno ukinjen. S tem datumom bo vrednostne papirje mogoče imeti samo še na trgovalnem računu oziroma bodo v izvedbenem postopku prenosa v strankin portfelj pri članu ali v sodno hrambo. Pred prenosom preverite, katere vrednostne papirje imate in kolikšna je njihova vrednost. Če trgovalni račun že imate, vam ni treba odpirati novega, ampak svoji borznoposredniški družbi podate nalog za njihov prenos. Svetujemo vam, da s prenosom ne čakate do zadnjega trenutka in se raje izognete nepotrebni gneči. Pri izbiri registrskega člana bodite izbirčni in preverite vse stroške. Najcenejše ponudbe so navadno najdražje, saj je treba upoštevati predvsem višino letnih nadomestil, ki jih boste plačevali v prihodnje. Žal je vsako imetništvo povezano s stroški, temu se ni več mogoče izogniti.

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji