Nahajate se: Storitve > Upravljanje s premoženjem > Portfelji in tipi upravljanja > GBD Varovani portfelj

GBD Varovani portfelj

GBD Varovani portfelj


V času visokih vrednosti delniških trgov in nizkih obresti na depozite in donosov na obveznice se je pojavila potreba po investicijskem produktu, ki bi zagotovil varnost pred večjimi padci na borzi, po drugi strani pa še vedno omogočal dostojen donos, ki bi bil višji od donosa bančnih depozitov.


V GBD BPD smo razvili edinstven produkt, GBD Varovani portfelj, z močno omejenim tveganjem večjih izgub, ki je še vedno udeležen v rasti delniških indeksov. Hkrati so že doseženi donosi portfelja varovani pred večjimi padci delniških trgov.

 

Značilnosti:

Minimalni znesek 20.000 EUR
Tveganje Nižje
Naložbena politika
Delniški ETF skladi 0 do 100 %
Obvezniški ETF skladi 0 do 100 %
Denar 0 do 100 %
Inštrumenti denarnega trga in
ETF sklad na inštrumente denarnega trga
0 do 100 %
Mesečna upravljavska provizija Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Transakcijski stroški Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Delitev dobička Dvakrat letno, 30.06. in 31.12., višina določena individualno s pogodbo o upravljanju
Merilo uspešnosti
50% MXWD Index (svetovni delniški indeks)
50% eb.rexx Government Germany Index Bond 2,5-5,5 (YR)
Minimalna doba upravljanja Eno leto


GBD Varovani koncept upravljanja premoženja

Portfelj GBD Varovani je osnovan na kombinaciji tehnik varovanja vrednosti.

Od 50 do 100 odstotkov portfelja temelji na dinamični alokaciji v delniški in obvezniški ETF sklad po metodologiji Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). To pomeni, da se deleža delnic in obveznic v portfelju spreminjata sistematično na osnovi algoritma CPPI. Če vrednost portfelja pada, se niža delež delnic in povečuje delež manj tveganih obveznic, posledično portfelj pada počasneje. Določena je največja možna izguba in če pade vrednost portfelja za maksimalno dovoljen odstotek, se vrednost celotnega portfelja upravljanega po metodi CPPI za določeno obdobje investira v netvegano naložbo, bodisi v državne obveznice bodisi na denarni trg.

Ko portfelj raste, se povečuje 'varnostna blazina' CPPI portfelja. To je razlika med tržno vrednostjo in mejo, pod katero vrednost tega dela portfelja ne more pasti. Zato se povečuje delež bolj tvegane naložbe, to je delniškega ETF sklada. Tako je portfelju zagotovljen višji potencialni donos delnic. Hkrati je postavljena meja največjega možnega padca z najvišje vrednosti portfelja, s čimer vlagatelj zaklene že dosežene donose. Primer delovanja strategije CPPI je lepo viden v spodnjem grafu.


Graf: Primerjava rezultatov testiranja strategij omejevanja izgub portfelja

Vir: Lastni izračuni, Bloomberg

OPOZORILO IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Zgornji tekst predstavlja tržno sporočilo v skladu s 212. členom ZTFI. Pripravila ga je GBD BPD d.d. Koroška cesta 5, 4000 Kranj, z matično številko 5943086. Nadzorni organ GBD BPD je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. GBD BPD d.d. ni imetnik navedenih delnic. Avtor je lastnik nekaterih izmed vrednostnih papirjev vključenih v portfelj GBD Varovani. Ta dokument ni priporočilo za nakup, prodajo ali ohranitev nespremenjenega stanja imetništva vrednostnih papirjev in ne predstavlja prevzemne ponudbe po Zakonu o prevzemih. Namenjeno je širšemu krogu oseb in ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, ki bi lahko, ob nespremenjenih ostalih okoliščinah, bistveno vplivali na vsebino sporočila. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Stranka naj se odloči v skladu s svojim osebnim naložbenim profilom oz. profilom tveganja, pri čemer naj se glede konkretnih naložb predhodno posvetuje z borznim posrednikom. Rezultati testiranj strategije za nazaj in/ali pretekli donosi niso niti garancija niti pokazatelj za prihodnje donose. V dokumentu prikazani rezultati strategij omejevanja izgub, benchmarka, drugih vrednostnih papirjev in alokacije strategij in naložbenih razredov so zgolj informativne narave in niso niti pokazatelj niti garancija bodočih.Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji