Nahajate se: Viri in razkritja naložbenih priporočil

Viri in razkritja
GBD BPD d.d. je borznoposredniška družba, katere dejavnost obsega med drugim tudi sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančni instrumenti in izvrševanje naročil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov za račun strank. GBD BPD d.d. je pooblaščeni član Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

Naložbeno priporočilo je namenjeno širšemu krogu oseb in ne upošteva izkušnje, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih preostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino naložbenega priporočila. Vlaganje v finančne instrumente je povezano s poslovnim, operativnim, tržnim, političnim, valutnim tveganjam in tveganjem izrednih dogodkov ter morebitna druga tveganja. Investitorji naj se pred investiranjem v finančne instrumente posvetujejo z ustreznim finančnim svetovalcem in se odločijo v skladu s svojim osebnim naložbenim profilom.

Pretekli podatki o donosih finančnega instrumenta ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Zgodovinski podatki o donosih finančnega instrumenta namreč ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Naložbena priporočila so izdelana na podlagi javno dostopnih podatkov, predstavljeni podatki in predpostavke pa izhajajo med drugim iz podatkov, ki jih objavlja izdajatelj (letna in medletna poročila, novice, informacije na spletnih straneh izdajatelja i.t.d.), podatkov iz informacijskega sistema Bloomberg, podatkov iz različnih virov novic in drugih člankov (Bloomberg, CNBC, Reuters, The Economist i.t.d.) in drugih virov podatkov. GBD BPD d.d. in osebe, ki so pripravljala prispevke za to sporočilo/glasilo ne odgovarjajo za popolnost, pravilnost in ažurnost podatkov, ki smo jih pridobili iz različnih javno dosegljivih virov, prav tako pa za analize, izračune napravljene na podlagi teh podatkov ne prevzemamo odgovornosti za rezultate ali druge posledice dejanj ali opustitev opravljenih na podlagi mnenja oz naložbenega priporočila.

V primeru, da naložbeno priporočilo vsebuje napovedi, strategije, razmerje med tveganjem in nagrado (v nadaljevanju: napovedi), GBD BPD in osebe, ki za GBD BPD d.d. delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, izjavljajo, da si kot dobri strokovnjaki prizadevajo vedno podati popolne, uporabne in resnične napovedi. Napovedi predstavljajo na podlagi podatkov, znanj in izkušenj oblikovana pričakovanja, podkrepljena z dogajanjem v preteklosti, za uresničitev katerih GBD BPD d.d. in osebe, ki za GBD BPD d.d. delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, ne jamčijo.

Metodologija postavljanja ciljne cene je osnovana na primerjalnem vrednotenju, ki vključuje določen diskont ali premijo na podlagi specifičnih okoliščin posameznega podjetja in tržnih pričakovanj. V določenih naložbenih priporočilih ima lahko določeno utež v ciljni ceni tudi vrednotenje prihodnjih denarnih tokov in pričakovana cena v primeru prevzema. Za več pojasnil se lahko obrnete direktno na osebe, ki so sodelovale pri izdelavi konkretnega naložbenega priporočila.

Tako GBD BPD d.d. kot osebe, ki so sodelovale pri pripravi naložbenih priporočil so lahko v preteklosti že ali v prihodnosti lahko še bodo sklepali posle s finančnimi instrumenti, predstavljenimi v naložbenih priporočilih.

Razen finančnih interesov in nasprotij interesov, razkritih v naložbenih priporočilih ali v tem dokumentu, nimajo ne GBD BPD d.d., ne osebe, ki so sodelovale pri pripravi priporočil, v zvezi s finančnimi instrumenti, omenjenimi v tem naložbenem priporočilu, drugih pomembnih finančnih interesov ali nasprotij interesov. Prav tako ne GBD BPD, ne osebe, ki so sodelovale pri pripravi tega naložbenega priporočila, nimajo razen bistvenih nasprotij interesov v zvezi z obravnavanimi izdajatelji, razkritih v naložbenem priporočilu ali v tem dokumentu, drugih bistvenih nasprotij interesov v zvezi z obravnavanimi izdajatelji.

Osebe, ki za GBD BPD d.d. delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, izjavljajo, da njihovo plačilo ni vezano, niti posredno niti neposredno, na specifična priporočila ali mnenja, izražena v tem priporočilu, niti neposredno na posle v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih opravlja GBD BPD d.d. in z GBD BPD d.d. povezane pravne osebe.

GBD BPD d.d. izjavlja, da naložbenih priporočil pred njihovim razširjanjem ni razkrila izdajatelju, katerega finančni instrument je predmet priporočila.

V primeru, da v posameznem naložbenem priporočilu ni opredeljeno velja, da GBD BPD d.d. in fizična oseba, ki dela za GBD BPD d.d. na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, niti s katero od teh oseb povezana pravna oseba, po vednosti GBD BPD d.d.:

• ni vzdrževalec trga finančnih instrumentov izdajatelja;
• v preteklih 12-ih mesecih ni vodila javne ponudbe finančnih instrumentov navedenega
izdajatelja ali sodelovala pri njeni izvedbi;
• z izdajateljem nima sklenjenega drugega dogovora, ki bi se nanašal na opravljanje storitev v
zvezi s finančnimi instrumenti in ki bi bil veljaven v preteklih 12 mesecih oz. na podlagi
katerega bi bilo v tem obdobju opravljeno izplačilo za storitev oziroma kakršnakoli provizija ali
bila dana obljuba, da bo takšno izplačilo opravljeno;
• z izdajateljem ni sklenila dogovora oziroma pogodbe o izdelavi tega naložbenega priporočila;
• v zvezi z izdajateljem, na katerega se priporočilo nanaša, nima drugih pomembnejših finančnih interesov niti bistvenih nasprotij interesov, razen morebitnih razkritij v preostalem delu tega dokumenta;
• v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega priporočila, nima drugih pomembnih
finančnih interesov niti nasprotij interesov, razen morebitnih razkritij v preostalem delu tega
dokumenta.

Med GBD BPD d.d., fizično osebo, ki dela za GBD BPD d.d. na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, ali s katero od teh oseb povezano pravno osebo na eni strani, in izdajateljem, katerega finančni instrumenti so predmet naložbenega priporočila, na drugi strani, po vednosti GBD BPD ni pomembnejših udeležb (deleži GBD BPD d.d., fizične osebe, ki dela za GBD BPD d.d. na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, ali s katero od teh oseb povezane pravne osebe v izdajatelju, ki presegajo 0,5% osnovnega kapitala izdajatelja oz. deleži izdajatelja, ki presegajo 5% osnovnega kapitala GBD BPD d.d. ali z GBD BPD d.d. oz. s fizično osebo, ki dela za GBD BPD d.d. na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, povezane pravne osebe) razen, če je to izrecno opredeljeno v objavljenem naložbenem priporočilu.


Naložbeno priporočilo praviloma ne vsebuje splošnega priporočila za nakup, prodajo ali neaktivnost v zvezi z v njej omenjenimi ali sorodnimi finančnimi instrumenti. Primernost določenega finančnega instrumenta za vlagatelja je treba presojati v okviru njegovega celotnega portfelja finančnih instrumentov, naložbenih ciljev, odnosa do tveganja in drugih okoliščin. V kolikor naložbeno priporočilo vsebuje enotno priporočilo, primerno za širši krog vlagateljev, je to jasno označeno z enim od naslednjih kategorij priporočila: 

  • »kupi« - priporočamo nakup naložbe,
  • »povečaj« - priporočamo povečanje naložbe,
  • »drži« - vlagateljem priporočamo, da obdržijo trenutno naložbo,
  • »zmanjšaj« - priporočamo zmanjšanje naložbe,
  • »prodaj« - priporočamo prodajo naložbe

Priporočilo lahko vsebuje tudi pogoj v obliki največjega časovnega okvira, v katerem velja, okvira vrednotenje naložbe, za katerega je priporočilo smiselno, ali kakšen drug pogoj.

Priporočilo ne velja ob spremenjenih tržnih razmerah, zato vlagateljem ne priporočamo ukrepanja na podlagi starih priporočil. GBD BPD d.d. ne jamči, da bo naložbeno priporočilo, v okviru katerega je bilo podano tudi priporočilo, spremljala tudi v prihodnje. Spremenjene tržne razmere lahko nastopijo kadarkoli, lahko tudi takoj po izdaji priporočila, zato vlagateljem, ki potrebujejo pomoč pri investicijskih odločitvah, ne priporočamo ukrepanja na podlagi priporočil, v vsakem primeru pa je pred ukrepanjem treba preveriti trenutne tržne razmere in ustreznost priporočila.

Kljub priporočilu, ki je po presoji GBD BPD d.d. primerno za širši krog vlagateljev, še vedno velja, da je primernost določenega finančnega instrumenta za vlagatelja treba presojati v okviru njegovega celotnega portfelja finančnih instrumentov, naložbenih ciljev, odnosa do tveganja in drugih okoliščin. Še posebej manj izkušenim in manj usposobljenim vlagateljem ne priporočamo ukrepanja na podlagi priporočila brez predhodnega osebnega posvetovanja s finančnim svetovalcem.

Naložbe v finančne instrumente so tvegane, saj lahko stranka zaradi neugodnih tržnih razmer, gibanja obrestnih mer, razmer na svetovnih trgih kapitala, zaradi poslovanja in poslabšanja bonitete izdajatelja finančnega instrumenta, pri prodaji finančnega instrumenta iztrži nižjo ceno finančnega instrumenta, kot je zanj plačala ob nakupu. Kupec finančnega instrumenta je izpostavljen tveganju neizpolnitve obveznosti izdajatelja ter ostalim tveganjem, ki izhajajo iz razmer na trgu in med katere šteje likvidnostno tveganje, tveganje sprememb obrestnih mer, tveganje reinvestiranja in valutno tveganje.

Delnice so lastniški finančni instrumenti, ki imetniku omogočajo udeležbo v kapitalu izdajatelja. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividenda) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim imetnikom poleg pravic, ki pripadajo navadnim delnicam, še določene prednostne pravice, na primer prednost pri izplačilu vnaprej določenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in druge pravice, določene s statutom družbe. Prednostne delnice se lahko izdajajo tudi brez glasovalne pravice. Bruto donos lastniškega finančnega instrumenta je sestavljen iz izplačanih dividend, o katerih odločajo lastniki podjetja na skupščini, ter razlike v ceni delnice, ki nastane od trenutka prodaje in nakupa.

Tveganja, povezana s posameznimi finančnimi instrumenti so opredeljena v Splošnih pogojih poslovanja dostopnih na http://gbd.si/Splosni-Pogoji.aspx?l1=1&l2=50&l3=20.

Cena finančnih instrumentov oziroma vrednost naložbe stranke je odvisna tudi od globalnih političnih razmer, političnih razmer v posamezni regiji ali državi, od naravnih in ekoloških nesreč, vojn in drugih konfliktnih situacij, kriz ter drugih prej neomenjenih vzrokov.

Prodajna cena finančnega instrumenta praviloma ni znana vnaprej in se lahko razlikuje od cene, ki je bila uporabljena pri računanju pričakovanega bruto donosa. Torej se lahko pričakovani in realizirani bruto donos razlikujeta. Upoštevati pa je potrebno tudi, da na neto donos finančnega instrumenta vplivajo tudi stroški in provizije, povezane z nakupom in prodajo finančnega instrumenta, in morebitne davščine. Razlika je lahko pozitivna ali negativna in jo je nemogoče napovedovati z gotovostjo.

Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Naložbeno priporočilo, namenjeno širšemu krogu oseb, ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih preostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino priporočila. Pred vlaganjem v finančne instrumente, ki so predmet naložbenega priporočila, se posvetujete s strokovnjakom BPD.

Trditve in prikazi, vsebovani v naložbenih priporočilih, temeljijo na predpostavkah, ki se lahko izkažejo za napačne, ali pa se izkaže, da v različnem obsegu odstopajo od dejanskega stanja. Zgodovinski podatki o donosih finančnih instrumentov ali o rezultatih in uspešnosti poslovanja podjetij ali drugih predmetov naložb niso zanesljiv kazalec donosov, rezultatov ali uspešnosti v prihodnosti.

Spremljanje in redno ažuriranje izdanih naložbenih priporočil ni predvideno, niso pa izključene občasne posodobitve še vedno ali ponovno aktualnih naložbenih priporočil.

GBD naložbena priporočila izdeluje finančni analitik Domen Granda. V obdobju med 8.09.2015 in 8.09.2017 je bila struktura vseh posredovanih naložbenih priporočil naslednja:Prejemnik tega sporočila/glasila lahko uporablja z dopisom prejete informacije in podatke v osebne namene, če gre za fizično osebo, ali za potrebe lastnega poslovanja, če gre za pravno osebo (in ne v njene pridobitniške namene), pri čemer jih ne sme posredovati, prenašati ali kako drugače priskrbeti kakšni drugi fizični ali pravni osebi ali jih distribuirati ali reproducirati, brez predhodnega dovoljenja BPD. Vsebina sporočila/glasila je lahko predmet avtorsko pravnega in s tem sodnega varstva.

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji