Nahajate se: Informacije o investicijskih storitvah

Informacije o investicijskih storitvah

Informacije o GBD Gorenjski borznoposredniški družbi d.d. in njenih storitvah

1.1. Informacije o družbi in kontaktni podatki

Firma: GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. (v nadaljevanju
družba)
Skrajšana firma: GBD BPD d.d.
Naslov: Koroška cesta 5, 4000 Kranj
Matična številka: 5943086
Davčna številka: 46365877
Telefon: 04 280 1000
Faks: 04 280 1012
e-naslov: info@gbd.si
Spletna stran: www.gbd.si

     1.2. GBD je pri opravljanju investicijskih storitev pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih storitev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

     1.3. Jezik poslovanja družbe je slovenski. V primeru poslovanja s tujino družba uporablja angleški jezik. Za presojo pogodbenih razmerij s stranko ter samo opravljanje investicijskih storitev in poslov s strani družbe se uporablja slovensko pravo.

     1.4. Družba stranko opozarja, da je pri poslih s tujimi finančnimi instrumenti in nerezidenti, družba lahko zavezana s pravom države, kjer so bili finančni instrumenti izdani in pravom države, kjer ti instrumenti kotirajo oziroma s pravom države, kjer je stranka rezident in da se pravice strank v zvezi s temi finančnimi instrumenti iz teh razlogov lahko spremenijo.

     1.5. Način komunikacije, ki se uporablja med strankami in GBD:

 • osebni stik v poslovalnici;
 • pisno po pošti ali faksu;
 • po elektronski pošti;
 • telefonsko;
 • preko spletnih strani www.gbd.si;
 • drug ustrezen način komunikacije, ki ga stranki dogovorita sporazumno.

     1.6. GBD opravlja investicijske storitve in posle ter pomožne storitve v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Zakonom o bančništvu. Investicijske storitve in posle ter pomožne storitve, ki jih GBD nudi in za katere je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev so:

 • borzno posredovanje (sprejemanje in posredovanje ali izvrševanje naročil),
 • gospodarjenje s sredstvi strank,
 • investicijsko svetovanje,
 • hramba in vodenje računov finančnih instrumentov,
 • izvedba prvih prodaj brez obveznosti odkupa ter pomožne storitve,
 • svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij,
 • investicijske raziskave in finančne analize.

     1.7. GBD sprejema tudi naročila za vpis in prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov družb za upravljanje, s katerimi ima podpisane pogodbe o sodelovanju pri trženju vzajemnih skladov.

     1.8. Družba strankam ponuja možnost naložb predvsem v naslednje vrste finančnih instrumentov:

 • Delnica je lastniški vrednostni papir, ki predstavlja delež v delniški družbi. Pravice, ki jih prinaša lastništvo delnice so naslednje: pravica do dividende, pravica do glasovanja na skupščini delničarjev, pravica do ustreznega dela stečajne oz. likvidacijske mase ob stečaju oz. likvidaciji. Naložba v delnico je srednje do višje tvegana. Tveganja, ki izvirajo iz lastništva delnic: tržno tveganje, tveganje izročitve in prevzema vrednostnih papirjev, likvidnostno tveganje ter morebitna valutna tveganja.
 • Obveznica je dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže imetniku, da mu ob zapadlosti izplačal v skladu z amortizacijskim načrtom dogovorjene zneske obresti in glavnice, lahko pa so izplačila glavnice in obresti določena tudi v rednih vnaprej določenih obdobjih. Prihodki, ki ga imetniku prinašajo obveznice, so v največji meri vezani na izplačilo obresti. V primerjavi z vezano vlogo, je prednost naložbe v obveznico v njeni večji likvidnosti, saj jo imetnik lahko proda pred zapadlostjo. Za izplačilo obveznice jamči izdajatelj s svojim denarnim in stvarnim jamstvom, zato so obveznice običajno varnejša naložba kot delnice. Tveganja, ki nastopajo pri obveznicah, so predvsem kreditna in likvidnostna.
 • Izvedeni finančni instrumenti (IFI) so finančni instrumenti, ki so izvedeni iz osnovnega finančnega instrumenta (delnice, obveznice, valute, blago) in lastniku prinašajo natančno določene obveznosti in pravice glede teh osnovnih instrumentov. Najpogostejši obliki, ki jih družba nudi stranka, sta opcije in certifikati. Lastništvo IFI za namene trgovanja je visoko tvegano, saj je možna izguba celotne naložbe. Pri uporabi IFI z dodatkom garancije je možno omejiti največjo možno izgubo. Pri izvedenih finančnih instrumentih so prisotna vsa tveganja, ki se nanašajo na osnovne instrumente, povečano pa je tržno tveganje vezano na gibanje cene instrumenta.
 • Enote kolektivnih naložbenih podjemov so investicijski kuponi vzajemnih skladov slovenskih ali tujih družb za upravljanje.
 • Trgovani investicijski skladi (ETF) so investicijski skladi - z njihovimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranih trgih. Njihovo premoženje je razpršeno med različne finančne instrumente. Z naložbo v trgovani investicijski sklad vlagatelj razprši naložbo na večje število finančnih instrumentov in s tem zmanjša tveganje izpostavljenosti do posameznega finančnega instrumenta. Trgovani investicijski skladi so izpostavljeni istemu tveganju kot finančni instrumenti, ki sestavljajo portfelj sklada, vendar v sorazmerju glede na naložbo v posamezni finančni sklad.

     1.9. Mesto sklepanja poslov s finančnimi instrumenti in stroški in provizije povezani s sklepanjem poslov s finančnimi instrumenti

Družba s stranko sklepa posle osebno na sedežu družbe in pooblaščenih poslovnih enotah (odvisnih borzno posredniških zastopnikih). Veljavni seznam partnerjev ja na voljo na naši spletni strani www.gbd.si. Stranke lahko družbi oddajo naročila tudi telefonsko, pisno po pošti ali faksu ali v elektronski aplikaciji GBD OnLine in ViTrade po pridobitvi dodeljenega gesla.

Družba v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov razvršča stranke na neprofesionalne, profesionalne in primerne nasprotne stranke. Način razvrščanja je opredeljen v aktu Politike in postopki razvrščanja strank, ki je dostopen na spletni strani www.gbd.si.

Borzni posredniki izvršujejo naročila strank pod pogoji, danimi v naročilu in v skladu s Politiko izvrševanja naročil strank.

Preko tujih partnerjev trgujemo s finančnimi instrumenti na naslednjih borzah v tujini:

 • Izpolnitveni pomočnik ViTrade (Nemčija): Nemčija, Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija (vključno z IOB segmentom), Virt-x, Kanada (Vancouver in Toronto), ZDA (AMEX, NYSE, Nasdaq, Bulletin Board, Pink Sheet), Južna Afrika, Hongkong, Indonezija, Japonska, Singapur, Tajska, Avstralija.
 • CREDOS (Hrvaška): Zagreb.
 • FIMA VRIJEDNOSNICE (Hrvaška): Zagreb.
 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK (Republika Srbska, Bosna in Hercegovina): Banja Luka.
 • NOVA BANKA (Republika Srbska, Bosna in Hercegovina): Banja Luka.
 • UNIBROKER (Federacija BIH, Bosna in Hercegovina): Sarajevo.
 • TESLA CAPITAL in WISE Broker (Republika Srbija): Beograd.
 • KOMERCIJALNA BANKA (Makedonija): Skopje.

Posli s finančnimi instrumenti so povezani z določenimi stroški za stranke. Pred podpisom pogodb o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev družba seznani stranke s stroški, ki nastajajo pri poslih s finančnimi instrumenti. Cenik storitve se nahaja na sedežu družbe, pooblaščenih mestih (odvisnih borznoposredniških zastopnikih) in na spletni strani www.gbd.si.

Poslovanje s finančnimi instrumenti je obdavčeno. Za slovenske rezidente velja načelo svetovnega dohodka. Obdavčitev je urejena v več zakonih: Zakonu o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in zakonodaji tujih držav (vključno s sporazumi o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, ki jih ima Republika Slovenija podpisane z drugimi državami. Pred investiranjem v finančne instrumente se mora investitor podučiti o davčnih posledicah svojih investicijskih
odločitev.

     1.10.Tveganja

Naložbe v finančne instrumente so tvegane, saj lahko stranka zaradi neugodnih tržnih razmer, gibanja obrestnih mer, razmer na svetovnih trgih kapitala, zaradi poslovanja in poslabšanja bonitete izdajatelja finančnega instrumenta, pri prodaji finančnega instrumenta iztrži nižjo ceno finančnega instrumenta, kot je zanj plačala ob nakupu. GBD seznani stranko z njej znanimi razpoložljivimi javnimi informacijami o finančnem instrumentu, izdajatelju, stanju na trgu finančnih instrumentov in z drugimi, njej znanimi okoliščinami ter z naložbami v finančne instrumente povezanimi tveganji, ki so pomembna za odločitev stranke v zvezi s storitvijo in z
naložbami v finančne instrumente. Kupec finančnega instrumenta je izpostavljen tveganju neizpolnitve obveznosti izdajatelja ter ostalim tveganjem, ki izhajajo iz razmer na trgu in med katere šteje likvidnostno tveganje, tveganje sprememb obrestnih mer, tveganje reinvestiranja in valutno tveganje. V nadaljevanju so predstavljena nekatera tveganja, povezana s posameznimi finančnimi instrumenti. Ta predstavitev ne razkriva vseh tveganj in drugih pomembnih vidikov
trgovanja s finančnimi instrumenti:

 • Likvidnostno tveganje pomeni, da stranka zaradi pomanjkanja denarja v obtoku vrednostnega papirja v želenem trenutku ne bo mogel prodati oziroma ga bo lahko prodal le po nižji ceni;
 • Tveganje nestanovitnosti cene – cena finančnega instrumenta se časovno spreminja in je odraz vsakokratne ponudbe in povpraševanja za posamezni finančni instrument, tako določena cena pa ne odraža nujno dejanske vrednosti finančnega instrumenta;
 • Obrestno tveganje - sprememba ravni obrestnih mer vpliva na ceno finančnih instrumentov, še posebej na dolžniške finančne instrumente. V primeru dviga obrestnih mer, vrednost dolžniških naložb praviloma pade. Na drugi strani praviloma v primeru padca obrestnih mer, vrednost dolžniških naložb praviloma zraste. Dolžniški finančnih instrumenti so tudi bolj občutljivi na tveganje reinvestiranja izplačanih kuponov pred zapadlostjo finančnega instrumenta in na gibanje valut na deviznih trgih;
 • Kreditno tveganje – je tveganje, da izdajatelj oz. nasprotna stranka ne bo izpolnila obveznosti iz finančnega instrumenta.
 • Valutno tveganje – je tveganje, da sprememba deviznega tečaja vpliva na vrednost naložbe.
 • Na spremembe tržnih razmer vplivajo tudi spremembe zakonodaje, še posebej na področju urejanja trgov denarja in trgov kapitala, na področju davkov in na področju mednarodnega poslovanja in mednarodnega pretoka kapitala.
 • Naložbe v finančne instrumente v tujini so povezane z dodatnimi tveganji, kot so tveganje izročitve in prevzema finančnih instrumentov, različnih standardov pri poravnavi finančnih instrumentov, spremembe višine transakcijskih stroškov, skrbništva nad finančnimi instrumenti ter že omenjeno tveganje valutnega nihanja, spremembe lokalne zakonodaje, možnosti razlastitve in podobno.
 • Cena finančnih instrumentov oziroma vrednost naložbe stranke je odvisna tudi od globalnih političnih razmer, političnih razmer v posamezni regiji ali državi, od naravnih in ekoloških nesreč, vojn in drugih konfliktnih situacij, kriz ter drugih prej neomenjenih vzrokov.
 • Zaradi nenadnih nihanj tečajev obstaja pri tržnih naročilih možnost, da bo tečaj izvršitve bistveno odstopal od zadnjih tečajev finančnega instrumenta. Družba pri tržnih naročilih ne prevzema odgovornosti za izgubo ali stroške, ki bi jih stranka utrpela.

     1.11. Sistem jamstva za terjatve vlagateljev

Za jamstvo terjatev strank, ki so nastale na podlagi opravljanja investicijskih storitev, obstaja sistem jamstva v obsegu in na način kot ga določa ZTFI. V primeru stečaja družbe, se neprofesionalni stranki, v skladu s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev, izplača zajamčena terjatev v višini največ 22.000 EUR. Vrednostni papirji oziroma finančni instrumenti in sredstva strank so v celoti vodeni na računih strank na ime stranke, torej popolnoma ločeno od finančnih instrumentov in sredstev družbe in niso v nobenem primeru predmet stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečaja ali likvidacije družbe.

Neprofesionalni stranki je podrobnejša pisna informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev dostopna na sedežu družbe, pri vseh pooblaščenih mestih (odvisnih borznoposredniških zastopnikih) in na spletni strani www.gbd.si.

     1.12. Zunajsodno reševanje sporov

Stranka ima v primeru spora z družbo pravico vložiti pritožbo v zvezi z investicijskimi, pomožnimi investicijskimi in drugimi storitvami. Pritožba stranke se rešuje na način določen v shemi izvensodnega reševanja sporov, pravili Ljubljanske borze in po postopku, urejenim z internim aktom družbe. Stranki je podrobnejša pisna informacija o shemi izvensodnega reševanja sporov dostopna na sedežu družbe, pri vseh pooblaščenih mestih (odvisnih borznoposredniških zastopnikih) in na spletni strani www.gbd.si.

     1.13. Nasprotja interesov

Družba opravlja vrsto investicijskih in povezanih storitev številnim različnim strankam, zato se lahko pojavi interes družbe pri opravljanju transakcije za stranko, lahko pa pride do nasprotja med stranko in družbo ter med strankami družbe. Pri poslovanju družbe lahko nastajajo naslednja nasprotja interesov:

 • družba je investicijski svetovalec ter opravlja storitve prevzema ali združitve družbi, katere vrednostni papirji so predmet transakcije,
 • konflikt med interesi dveh ali več strank in ravnanje GBD v korist vseh strank: GBD povezuje strankino transakcijo z nasprotno stranjo, ki je tudi stranka GBD,
 • družba kupi/proda finančni instrument za stranko in ga proda/kupi drugi stranki GBD,
 • družba drži pozicijo finančnega instrumenta za stranko,
 • družba opravlja storitev izdaje finančnih instrumentov, ki so predmet transakcije, brez obveznosti odkupa, ali sodeluje pri izdaji finančnih ali izvedenih finančnih instrumentov,
 • družba je povezana oseba izdajatelja finančnega instrumenta, ki je predmet transakcije,
 • družba nudi storitev investicijskega svetovanja in finančnih analiz ter storitev podjetniških financ ali drugih korporacijskih aktivnosti,
 • družba lahko posreduje investicijsko raziskavo ali priporočilo za finančne instrumente, ki jih ima družba v lastnem portfelju finančnih instrumentov.

Nasprotja interesov lahko nastajajo tudi pri sprejemu in izvrševanju naročil prek odvisnih borznoposredniških zastopnikov. Družba je za namen ugotavljanja in upravljanja nasprotij interesov vzpostavila ukrepe za preprečevanja nastanka nasprotij interesov in njihovih morebitnih posledic: zagotavljanje funkcionalne in organizacijske ločenosti enot družbe, ki opravljajo posamezne investicijske in povezane storitve, pri katerih se lahko pojavi nasprotje interesov, preprečevanje vplivanja ter pretoka zaupnih informacij med enotami družbe, prav tako tudi pretoka dokumentov in informacij od tretjih pravnih oseb, ki v imenu GBD sprejemajo naročila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Družba ima vpeljane mehanizme za zagotavljanje tajnosti občutljivih podatkov pri opravljanju poslov ter poročanje zaposlenih in povezanih oseb o osebnih transakcijah in zahteve po opravljanju poslovanja v korist strank družbe.

     1.14. Investicijske raziskave

Družba lahko občasno objavi in dostavi investicijske raziskave ali priporočila vsem ali katerikoli svoji stranki, vendar pa v poslovanju s stranko ali za njen račun ni dolžna razkriti obstoja ali vsebine tovrstnih raziskav in priporočil oziroma ravnati v skladu z mnenji in ocenami, izraženimi v tovrstnem gradivu.

Gradiva, ki so bila dana stranki na razpolago s strani družbe, vključno z investicijskimi raziskavami in priporočili, ostanejo last družbe in jih lahko stranka uporablja zgolj za notranje poslovne namene.

Investicijsko svetovanje se ne šteje za investicijsko raziskavo, opredeljeno v tem poglavju.

     1.15. Obdelovanje podatkov o stranki

Družba stranko izrecno opozarja, da mora zaradi ustreznih predpisov voditi, obdelovati in hraniti podatke o strankah, investicijskih storitvah in transakcijah, z namenom izpolnjevanja obveznosti iz pogodbenih razmerij ali v zvezi s pogodbenimi razmerji, prav tako tudi podatke, ki jih je družba pridobila od tretjih oseb. Podatki so lahko pridobljeni tudi iz posnetih telefonskih razgovorov.

Stranka s podpisom pogodbe, aneksov k pogodbam o opravljanju investicijskih storitev, ter vprašalnika Profil vlagatelja izrecno dovoljuje obdelavo in hrambo podatkov ter snemanje telefonskih razgovorov v zvezi s pogodbenimi razmerji ves čas veljavnosti pogodbe in v skladu z zakonodajo tudi ustrezen čas po prenehanju pogodbenega razmerja.

Dovoljenje stranke iz prejšnjega odstavka se šteje kot pisna privolitev stranke v obdelavo osebnih podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Družba sme brez predhodnega soglasja stranke posredovati informacije in podatke o stranki osebam, ki so do njih upravičene na podlagi zakona.

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji