Novice

Trgovanje na trgu SI ENTER

Ljubljanska borza je marca 2017 uvedla večstranski sistem trgovanja oz. MTF (Multilateral Trading Facility) z imenom SI ENTER. Na tem trgu se bo trgovalo z delnicami, ki na organiziranem trgu Ljubljanske borzi ne kotirajo. Veseli nas da lahko sedaj tudi stranke GBD-ja trgujejo tudi na tem trgu.

Stranka lahko odda naročilo za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov na sedežu GBD BPD ali v poslovalnici GBD BPD, ki izvršuje naročila strank, in sicer na naslednji način:
- osebno,
- telefonsko v okviru delovnega časa GBD BPD,
- pisno, po pošti,
- preko elektronskega sistema GBD OnLine.

Posredniške provizije so enotne tako za posle sklenjene na borzi kot tudi za trg SI ENTER. Tudi Ljubljanska borza zaračuna enak strošek za izvedbo posla na trgu SI ENTER kot ga zaračuna za posle na borzi. Strošek poravnave posla in preknjižbe delnic, se zaračuna v skladu s cenikom GBD BPD d.d. Ta strošek je višji kot pa za posel sklenjen na borzi. Preknjižba delnic se izvaja po sistemu DVP-OTC. Stranka z oddajo naročila za prodajo oz. nakup delnic, ki kotirajo na trgu SI ENTER, hkrati soglaša s preknjižbo delnic v centralnem registru po sistemu DVP-OTC, pri čemer mora še posebej podpisati za to predpisan obrazec.

Strošek preknjižbe:

Prenos FI, z (na) računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga (drugega) imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti po sistemu DVP-OTC (plačata kupec in prodajalec) 15,00_EUR_+_0,0429_%_x_kupnina,
max. 1.200,00 EUR
Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga 2,00 EUR

Več o sistemu SI ENTER: www.sienter.si

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji